HC Ak Bars

AkBars Logo

Dmitry Legenda34 Obukhov
Dmitry Legenda34 Obukhov (C)
Evgeniy proovyxet Gavrilov
Evgeniy proovyxet Gavrilov
Maxim Hanji Arefyev
Maxim Hanji Arefyev
Gennady Naum62 Naumov
Gennady Naum62 Naumov
Daniel Daniel-81_Best Nasybullin
Daniel Daniel-81_Best Nasybullin
Kirill W1nchester_62 Syuzyumov
Kirill W1nchester_62 Syuzyumov
Maxim xDekko-_- Trukhanov
Maxim xDekko-_- Trukhanov

Bright moments